Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

pl. Paderewskiego 1A,  64 - 000 Kościan

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618 ze zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach:

1. Dyżuru neurologicznego – zabezpieczającego oddział neurologii i rehabilitacji    neurologicznej,

2. Leczenia szpitalnego w oddziale neurologicznym Willa V,

3. Diagnostyki obrazowej w zakresie wykonania i opisu USG Doppler naczyń żylnych i tętniczych  w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert na każdą część    zamówienia z osobna.

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta zostanie od   dnia 01 maja 2016r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, tj. na czas posiadania przez Udzielającego zamówienia kontraktów z NFZ, do których realizacji w/w usługi są niezbędne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01 maja 2016r.

W kadrach Szpitala zainteresowani konkursem mogą:

1) zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy,

2) otrzymać obowiązujące formularze ofert,

3) składać oferty w terminie do dnia 08 kwietnia 2016r. godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08 kwietnia 2016r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala – sala konferencyjna.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2015r. poz.581 ze zmianami).