Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pl. Paderewskiego 1A,  64 - 000 Kościan  działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze zmianami)

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w oddziale neurologicznym Willa V

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta zostanie od   dnia 01 września 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01 września 2015r.

W kadrach Szpitala zainteresowani konkursem mogą:

  • zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy,
  • otrzymać obowiązujące formularze ofert,
  • składać oferty w terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13 sierpnia 2015r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala – sala konferencyjna.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008r. Nr 164,poz.1027 z póżn.zm.)

Pliki do pobrania