Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

pl. Paderewskiego 1A,  64 - 000 Kościan

 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zmianami)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
 

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach opieki psychiatrycznej    i leczenia uzależnień w systemie dyżuru lekarskiego w Izbie Przyjęć oraz oddziałach szpitalnych.

 

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta zostanie od   dnia 03 grudnia 2018r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, tj. na czas posiadania przez Udzielającego zamówienia kontraktów z NFZ, do których realizacji w/w usługi są niezbędne.

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 03 grudnia 2018r.

 

 W sekcji kadr Szpitala zainteresowani konkursem mogą:

  1. zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy,
  2. otrzymać obowiązujące formularze ofert,
  3. składać oferty w terminie do dnia 19 listopada 2018r. godz. 10ºº.

 

            Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19 listopada 2018r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala – sala konferencyjna.

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

             Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

             Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

            Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 ze zmianami).
 

Klauzula informacyjna

Informuję, że:
1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im.

      Oskara  Bielawskiego z siedzibą 64-000 Kościan, Plac Paderewskiego 1a, zwany dalej   

      Administratorem;
2.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie 

      lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach opieki psychiatrycznej  i leczenia uzależnień.

3.   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest proces przeprowadzenia konkursu

      ofert,
4.   Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu ofert oraz ewentualnego zawarcia

      umowy, w  przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
5.   Posiada Pani/Pan prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

     ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
•    przenoszenia danych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

     profilowaniu,
7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu na udzielanie

     lekarskich  świadczeń zdrowotnych, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia

     postępowania konkursowego oraz w wypadku wygranego konkursu przez czas trwania umowy

     i czas wymagany przez przepisy prawa.