Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

pl. Paderewskiego 1A,  64 - 000 Kościan

 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zmianami)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień :

 

  1.  w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz w oddziałach: psychiatrycznych, leczenia uzależnień,
  2. w systemie dyżuru lekarskiego w Izbie Przyjęć oraz oddziałach szpitalnych.

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta zostanie od   dnia 16 lipca 2018r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, tj. na czas posiadania przez Udzielającego zamówienia kontraktów z NFZ, do których realizacji w/w usługi są niezbędne.

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 16 lipca 2018r.

 

W kadrach Szpitala zainteresowani konkursem mogą:

  1. zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy,
  2. otrzymać obowiązujące formularze ofert,
  3. składać oferty w terminie do dnia 20 czerwca 2018r. godz. 14ºº.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Szpitala – biuro radcy prawnego.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 ze zmianami).