Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Konkurs na stanowisko ORDYNATORA Odziału Psychiatrycznego Willa IV, Willa VI, Willa im. Conolly,

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego

im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

 ogłasza 

KONKURS
 
na stanowiska:

 

ORDYNATORA
Oddziału Psychiatrycznego Willa IV

ORDYNATORA
Oddziału Psychiatrycznego Willa VI

ORDYNATORA
Oddziału Psychiatrycznego im. Conolly

 
Wymagane kwalifikacje:

lekarz specjalista psychiatra

minimum 8-letni staż pracy w zawodzie

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozp. MZ 
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U.z 2018 r. poz. 393 tj.) wraz z oświadczeniem o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora oddziału Psychiatrycznego ……. przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego z siedzibą 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1a, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.1000)”

 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „KONKURS na stanowisko ordynatora Oddziału Psychiatrycznego ……” wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska oraz adresu i numeru telefonu kontaktowego,

w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia

pod adresem:

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
im. Oskara Bielawskiego

pl. Paderewskiego 1a   64-000 Kościan

 

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pisemnie.
 

Osoba, której kandydatura zostanie wybrana w drodze konkursu zobowiązana będzie do podpisania umowy o zakazie wykonywania działalności konkurencyjnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala można uzyskać w Sekretariacie Dyrektora, natomiast z projektem umowy o zakazie konkurencji można zapoznać się w Sekcji Kadr Szpitala (tel. 65 511 51 08).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019 r.

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólnie rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że dane osobowe kandydatów przystępujących do konkursu w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie z siedzibą w Kościanie, kod 64-000, pl. Paderewskiego 1a, uzyskane w postępowaniu konkursowym będą przetwarzane wyłącznie w celu postępowania konkursowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie postępowania konkursowego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłane dokumenty będą przetwarzane przez czas trwania postępowania konkursowego. Składając ofertę wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.