Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Zwiększ kontrast

Informacje archiwalne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru neurologicznego zabezpieczającego oddział neurologii i rehabilitacji neurologicznej.pobierz plik

 30.04.2015

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
pl. Paderewskiego 1A, 64 - 000 Kościan

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru neurologicznego – zabezpieczającego oddział neurologii i rehabilitacji neurologicznej

 

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta zostanie od dnia 01 czerwca 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01 czerwca 2015r.

W kadrach Szpitala zainteresowani konkursem mogą:

 1. zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy,
 2. otrzymać obowiązujące formularze ofert,
 3. składać oferty w terminie do dnia 15 maja 2015 r. godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2015r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala – sala konferencyjna.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008r. Nr 164,poz.1027 z póżn.zm.).

Pliki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Szczegółowe warunki

 


Kościan, 16.04.2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach:

1. Dyżuru:
a) w Izbie Przyjęć,
b) psychiatrycznego – zabezpieczającego oddziały psychiatryczne i leczenia uzależnień, w tym leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
c) neurologicznego – zabezpieczającego oddział neurologii i rehabilitacji neurologicznej,

2. Leczenia szpitalnego w oddziale neurologicznym Willa V,

3. Ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w Paradni Neurologicznej,

4. Diagnostyki obrazowej w zakresie wykonania i opisu USG Doppler naczyń żylnych i tętniczych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Pliki do pobrania:

Wyniki - rozstrzygnięcie konkursu


Kościan, 24.03.2015 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
pl. Paderewskiego 1A, 64 - 000 Kościan

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach:

1. Dyżuru:
a) w Izbie Przyjęć,
b) psychiatrycznego – zabezpieczającego oddziały psychiatryczne i leczenia uzależnień, w tym leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
c) neurologicznego – zabezpieczającego oddział neurologii i rehabilitacji neurologicznej,

2. Leczenia szpitalnego w oddziale neurologicznym Willa V,

3. Ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w Paradni Neurologicznej,

4. Diagnostyki obrazowej w zakresie wykonania i opisu USG Doppler naczyń żylnych i tętniczych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert na każdą część zamówienia z osobna.

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta zostanie od dnia 01 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01 maja 2015r.

W kadrach Szpitala zainteresowani konkursem mogą:

1) zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy,
2) otrzymać obowiązujące formularze ofert,
3) składać oferty w terminie do dnia 08 kwietnia 2015 r. godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 kwietnia 2015r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala – sala konferencyjna.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008r. Nr 164,poz.1027 z póżn.zm.)

Pliki do pobrania:

 1. Wzór umowy nr 1_dyżury lekarskie
 2. Wzór umowy nr 2_oddział+poradnia+USG
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert
 4. Formularz ofertowy

Kościan, 26.01.2015 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza KONKURS na stanowisko ORDYNATORA

Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Wymagane kwalifikacje

 • lekarz specjalista psychiatra lub specjalista chorób wewnętrznych lub specjalista neurolog lub specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii
 • minimum 8 –letni staż pracy w zawodzie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 ust. 1 rozp. MZ z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (DZ.U. z 2012 r. poz 182).
Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w zaklejonej kopercie z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych”, umieszczając swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, pod adresem:

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego
64-000 Kościan Pl. Paderewskiego 1A

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala można uzyskać w sekretariacie dyrektora szpitala (tel. 65 511 51 08; 65 511 51 15).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 60 dni od daty upływu składania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, każdy z kandydatów zostanie powiadomiony indywidualnie w formie pisemnej.

Dyrektor szpitala zastrzega sobie podpisanie z wyłonionym w konkursie kandydatem na ordynatora umowy o zakazie konkurencji udzielania świadczeń zdrowotnych.


 

Kościan, 28.10.2014 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego
w Kościanie

ogłasza

KONKURS

na stanowisko

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
Oddziału Psychiatrycznego Willa II
oraz
Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Wymagane kwalifikacje określa rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w § 12 rozp. MZ z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, iż zobowiązuję się podpisać umowę o zakazie wykonywania działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy”

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS na stanowisko …” należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
pod adresem:
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
im. Oskara Bielawskiego
Pl. Paderewskiego 1A 64-000 Kościan
tel. 65 511 51 08, 65 511 52 26

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pisemnie.

Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala można uzyskać w Sekretariacie Dyrektora, natomiast z projektem umowy o zakazie konkurencji można zapoznać się w Sekcji Kadr Szpitala.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2014 r.
 

Kościan, 05.05.2014 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego
w Kościanie ogłasza KONKURS na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Neurologicznego Willa V


Wymagane kwalifikacje określa rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w § 12 rozp. MZ z dnia 6 lutego 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, iż zobowiązuję się podpisać umowę o zakazie wykonywania działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy”

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS na stanowisko …” należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
pod adresem:
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
im. Oskara Bielawskiego
Pl. Paderewskiego 1A 64-000 Kościan
tel. 65 511 51 08, 65 511 51 15

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pisemnie.

Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala można uzyskać w Sekretariacie Dyrektora, natomiast z projektem umowy o zakazie konkurencji można zapoznać się w Sekcji Kadr Szpitala.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2014 r.


Kościan, 28.04.2014 r.


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego
w Kościanie   ogłasza

KONKURS

na stanowisko

ORDYNATORA
Oddziału Rehabilitacyjnego Dziennego

 

Wymagane kwalifikacje:
 • lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
 • minimum 8-letni staż pracy w zawodzie

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w § 12 rozp. MZ z dnia 6 lutego 2012r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 182 / wraz z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, iż zobowiązuję się podpisać umowę o zakazie wykonywania działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy”

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS na stanowisko...” należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
pod adresem:
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pisemnie.

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
im. Oskara Bielawskiego
Pl. Paderewskiego 1A 64-000 Kościan
tel. 65 511 51 08, 65 511 52 26

 

Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala można uzyskać w Sekretariacie Dyrektora, natomiast z projektem umowy o zakazie konkurencji można zapoznać się w Sekcji Kadr Szpitala.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2014 r.
 

Kościan, 09.04.2014 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
pl. Paderewskiego 1A, 64 - 000 Kościan

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych – Rezonansu magnetycznego

 

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta zostanie od dnia 01 czerwca 2014r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, tj. na czas posiadania przez Udzielającego zamówienia kontraktów z NFZ, do których realizacji w/w usługi są niezbędne.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01 czerwca 2014r.

W kadrach Szpitala zainteresowani konkursem mogą:
1) zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy,
2) otrzymać obowiązujące formularze ofert,
3) składać oferty w terminie do dnia 06 maja 2014 r. godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 maja 2014r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala – sala konferencyjna.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008r. Nr 164,poz.1027 z póżn.zm.) 


Kościan, 29.01.2014 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego
w Kościanie

ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Psychiatrycznego Willa I

Wymagane kwalifikacje określa rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w § 12 rozp. MZ z dnia 6 lutego 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, iż zobowiązuję się podpisać umowę o zakazie wykonywania działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy”

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS na stanowisko …” należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
pod adresem:

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
im. Oskara Bielawskiego
Pl. Paderewskiego 1A 64-000 Kościan
tel. 65 511 51 08, 65 511 51 15

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pisemnie.

Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala można uzyskać w Sekretariacie Dyrektora, natomiast z projektem umowy o zakazie konkurencji można zapoznać się w Sekcji Kadr Szpitala.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2014 r.


Kościan, 23.10.2013 r.
 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
pl. Paderewskiego 1A, 64 - 000 Kościan

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217)
OGŁASZA KONKURS OFERT

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.  

 

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta zostanie od dnia 18 listopada 2013r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, tj. na czas posiadania przez Udzielającego zamówienia kontraktów z NFZ, do których realizacji w/w usługi są niezbędne. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 18 listopada 2013r.

W kadrach Szpitala zainteresowani konkursem mogą:

 1. zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy,
 2. otrzymać obowiązujące formularze ofert,
 3. składać oferty w terminie do dnia 30 października 2013 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2013r. o godz. 1100 w siedzibie Szpitala – sala konferencyjna.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008r. Nr 164,poz.1027 z póżn.zm.)

Załączniki:
Warunki konkursu
Formularz ofertowy
Umowa wzór

Rozstrzygnięcie konkursu


 

Kościan, 12.03.2013 r.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
pl. Paderewskiego 1A, 64 - 000 Kościan
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

 

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta zostanie od dnia 02 kwietnia 2013r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, tj. na czas posiadania przez Udzielającego zamówienia kontraktów z NFZ, do których realizacji w/w usługi są niezbędne.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 02 kwietnia 2013r.

W kadrach Szpitala zainteresowani konkursem mogą:
1) zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy,
2) otrzymać obowiązujące formularze ofert,
3) składać oferty w terminie do dnia 21 marca 2013 r. godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2013r. o godz. 1100 w siedzibie Szpitala – sala konferencyjna.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 164,poz.1027 z póżn.zm.)

Załączniki:

Warunki konkursu Formularz_oferty
Umowa - wzór   Rozstrzygnięcie konkursu
 
 


 
 
 
Kościan, 06.11.2015 r.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego
w Kościanie

ogłasza
 
KONKURS

na stanowisko
 
KIEROWNIKA
Oddziału Leczenia Uzależnień II

Wymagane kwalifikacje:
-          certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
-          wykształcenie wyższe
-          minimum 5-letni staż pracy w lecznictwie odwykowym


Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów (w oryginałach bądź kopie uwierzytelnione notarialnie lub przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie do przyjmowania dokumentów) określonych w posiłkowo stosowanym określonych w § 12 rozp. MZ z dnia 6 lutego 2012r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 182 / wraz z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, iż zobowiązuję się podpisać umowę o zakazie wykonywania działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy”

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS na stanowisko kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień II” należy składać w terminie do 18.11.2015 r.

pod adresem:

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
Pl. Paderewskiego 1A  64-000 Kościan
tel. (0 65) 511 – 51 –08
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pisemnie. 
Z projektem umowy o zakazie konkurencji można zapoznać się w Sekcji Kadr Szpitala.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 19.11.2015 r.